January 21, 2021, 09:59:10 AM

News:

Dobrodošli!


Zastita autorski prava u Bosni i Hercegovini

Started by x, May 31, 2018, 06:16:51 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

x

Zastita autorski prava u Bosni i Hercegovini

Lice čije je autorsko pravo ili srodno pravo povrijeđeno može zahtijevati zaštitu tog prava kao i naknadu štete predviđene zakonom po pravilima obligacionog prava.
­ Autoru pripada pravo na naknadu nematareijalne i materijalne štete zavisno od vrste povrede i postavljenog zahtjeva. Jednako su zaštićena imovinska i moralna prava.

­ Do povrede može doći ako se autorsko djelo iskorištava bez dozvole autora ili suprotno odredbama autorskog ugovora - ako se vrijeđaju moralna prava autora time što se ne označi njegovo ime i prezime ili što se djelo iskorištava na način kojim se vrijeđa čast i ugled autora ili se djelo deformiše, mijenja.

­ Zaštitu svojih prava autor može tražiti kod suda.Pravo na zaštitu imaju pored autora, koautori, njihovi nasljednici, nosioci autorskog prava i organizacija kojima je autor pripadao. Sva ova lica su aktivno legitimirana za podnošenje tužbe kod suda za zaštitu autorskih prava.

­ Pored zaštite autorskih imovinskih i moralnih prava ovlaštene osobe mogu tražiti i naknadu štete koja ima je prouzrokovana povredom autorskih prava.
­
Postupak se pokreće podnošenjem tužbe kod suda.
­ Sud zavisno od postavljenog tužbenog zahtjeva nakon provedenog postupka i utvrđenja pravno relevantnih činjenica može donijeti presudu, odnosno odrediti naknadu štete tužitelju koja predstavlja satisfakciju za učinjenu povredu autorskog prava. Može naložiti tuženom zabranu nanošenja daljih povreda autorskih prava ili da se presuda objavi o trošku tuženog, da se unište predmeti kojima je nanesena povreda autorskog prava. Na zahtjev autora, sud može tokom postupka odrediti privremene mjere kojim će se narediti da se privremeno oduzmu ili isključe iz prometa predmeti, odnosno da se zabrani nastavljanje započetih radnji kojima bi se mogla nanijeti povreda autorskog prava. Predmeti koji se oduzimaju ili isključuju iz prometa mogu biti knjige, djela likovne umjetnosti, kopije, fotografije, trake, a radnje koje se zabranjuju mogu se odnositi na zabranu prikazivanja.

­ Posebno je regulisano pitanje prava na naknadu lica zbog iskorištavanja djela zbog imena i prezimena (izdavač ne objavi ime autora). Može tražiti naknadu štete koju je pretrpio i zahtijevati naknadno objavljivanje autorovog imena i prezimena uz zabranu ponavljanja takve povrede. U ovakvoj pravnoj situaciji tuženi je lice koje je javno iskorištavalo autorovo djelo bez označavanja njegovog imena i prezimena.

­ Lice čije je autorsko pravo povrijeđeno može zahtijevati isplatu naknade kako po pravilima o prouzrokovanju štete, tako i po pravilima o sticanju bez osnova.

­ Autorsko pravo se štiti za života i 70 godina nakon smrti autora. U tom periodu može se tražiti sudska zaštita prava. Sud uvijek odlučuje u granicama postavljenog zahtjeva, što znači da nikada ex officio neće preći granice zahtjeva.

Ovo je proba

Izvor: http://www.bih-pravo.org/zastita-autorskih-prava-bih-t309.html

mislilac

Jel ko pratio sta se desava sa AMUS-om i osnivacima....

katastrofa, i oni ce nekoga da stite.

adnannn

Quote from: mislilac on June 06, 2018, 05:58:43 PM
Jel ko pratio sta se desava sa AMUS-om i osnivacima....

katastrofa, i oni ce nekoga da stite.

Bas katastrofa

Mulder

SQN isključen iz članstva u CISAC-u / AMUS jedina kolektivna organizacija iz BiH u CISAC-u

Na današnjoj sjednici Generalne skupštine CISAC-a u Parizu, članovi Skupštine su jednoglasno izglasali isključenje Sine Qua Non-a (SQN)


Poslije niza sastanaka i neformalnog lobiranja članova Konfederacije svjetskih udruženja autora (CISAC) između glavnih sesija sa predstavnicima CISAC-a, na današnjoj sjednici Generalne skupštine CISAC-a u Parizu, članovi Skupštine su jednoglasno izglasali isključenje Sine Qua Non-a (SQN) iz članstva CISAC-a. Ovim isključenjem, AMUS je jedina kolektivna organizacija iz Bosne i Hercegovine u CISAC-u.

AMUS trenutno ima status pridruženog člana u CISAC-u, koji vrijedi do juna 2017. godine, a od kojeg datuma smo dobili uvjerenja od direktora CISAC-a o prijemu u punopravno članstvo.

Generalna direktorica AMUS-a, Lejla Trnčić iskoristila je priliku da se u Parizu sastane sa g. Mitkom Chatalbashevim, direktorom CISAC-a za Evropu. G. Mitko Chatalbashev je na sastanku najavio posjetu AMUS-u u oktobru ove godine, kada zvanično počinju formalne pripreme za prijem AMUS-a u punopravno članstvo. Istakao je da su dosadašnji dolasci AMUS-u bili odlagani zbog rješavanja statusa SQN-a, a koji problem je na današnjoj sjednici riješen i da se raduje dolasku.

G. Mitko Chatalbashev je ujedno čestitao Lejli Trnčić na odličnoj organizaciji regionalnog sastanka, o kojem su ga obavijestile regionalne sestrinske organizacije, kao i o ispunjavanju svih uslova od strane AMUS-a za prijem u punopravno članstvo. Predstavnici regionalnih sestrinskih organizacija su također potvrdili da će kao i HDS ZAMP, sa AMUS-om zaključiti recipročni ugovor o zastupanju.

Ispred AMUS-a na Skupštini CISAC-a prisustvuje i g. Mladen Matović, potpredsjednik Skupštine AMUS-a. Na sjednici je bilo govora o više zanimljivih tema, poput razvoja digitalne ekonomije i digitalnog načina korištenja autorskih djela, dok je za AMUS svakako od najvećeg značaja bilo konačno rješavanje statusa kolektivnih organizacija u Bosni i Hercegovini i priznavanje njegova statusa kao jedine kolektivne organizacije u BiH koja ostvaruje prava autora muzičkih djela.

sabic